Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Közérdekű adatok

 

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA   a 2011. évi CXII. törvény alapján

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1Az intézmény hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

Az Intézmény megnevezése: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
 
Elérhetőségi adatok:
 
Székhelye: Győr, Vasvári Pál út 2-4.
Postai címe: 9024 Győr Vasvári Pál út 2-4.

Telefon: +36 96 418-244
Telefax: + 36 96 507 907
e-mail: info@petz.gyor.hu
honlap: www.petz.gyor.hu

 
Telephelyek:
Kórház I. - Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Kórház II. - Győr, Zrínyi u. 13.
Kórház III. - Győr, Híd u. 2.
 

1.2.  Az intézmény szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

1.3.  Az intézmény vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

        Betegjogi képviselő

 

1.4.  Az intézményen belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend 

Elérhetőségi adatok:

Prof. Dr. Oláh Attila orvos-igazgató

Cím: Győr, Vasvári Pál út 2-4.
Postai címe: 9024 Győr Vasvári Pál út 2-4.

Telefon: +36 96 503-327
Telefax: + 36 96 507 907
e-mail: szervezes@petz.gyor.hu
honlap: www.petz.gyor.hu

 
Ügyfélfogadási rend:  munkanapokon 9-11 óra között

 

 

1.5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:    - 

 

1.6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:    -

 

1.7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:     - 

 

1.8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:      - 

 

 
1.9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:   -
 
 
 
1.10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:     -

 

1.11. Az intézmény felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:   

  • Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
    Főigazgató: Dr. Németh László
Elérhetőség:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
 
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.:  32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253

e-mail: aeek@aeek.hu
honlap: www.aeek.hu
 
 
 

2.  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.  Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

♦ SZMSZ

Archivum:   SZMSZ    2017.04.18-ig

♦ Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke

♦ Archivum:    Alkalmazandó jogszabályok jegyzéke  2016.12.31-ig

♦  Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

♦ Archivum:  Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat  2016.09.15-ig

 

2.2  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:   - 

 

2.3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:    - 

 

2.4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:       - 

 

2.5.  Az intézmény által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

♦ Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat     

Archivum:  Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat    2017.01.01-ig 

♦ A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

 

2.6.   Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az intézmény által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

 

2.7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:    - 

 

2.8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza:      - 

 

2.9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:      -   

 

2.10.  Az intézmény által közzétett hirdetmények, közlemények

Archivum: nincs, a hirdetmények, közlemények nem törlődnek

 

2.11.   Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Archivum:  Az intézmény által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

2.12.   Az intézménynél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai       

♦ 2016-os vizsgálat nyilvános megállapításai

Archivum: 2015-ös vizsgálat nyilvános megállapításai    2016.12.31-ig

♦ ISO tanúsítvány - magyar nyelvű

♦ ISO tanúsítvány- angol nyelvű

♦ MEES tanúsítvány

Az Intézmény MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti külső auditja 2018. január hónapban esedékes.

 

2.13.   A  közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

             ♦ Közérdekű adat igénylőlap

             ♦ Közérdekű adatok teljesítésének rendje

 

2.14.   Az intézmény tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

2.15.   A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai

 

2.16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:     - 

 

2.17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:   - 

 

2.18.  Az intézményre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

2.19.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével:    - 

 

2.20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:    -

 

2.21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen:    -

 

2.22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:     - 

 

2.23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése:    - 

 

2.24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege:      -

 

2.25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére :         -

 

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1.  Az intézmény éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 

             ♦ Elemi költségvetés 2017.

   ♦ Elemi költségvetés 2016.

             ♦ Elemi költségvetés 2015.

             ♦ Elemi költségvetés 2014.   

             ♦ 2016. éves elemi költségvetési beszámoló          2016. éves költségvetési beszámoló melléklete

             ♦ 2015. éves elemi költségvetési beszámoló

             ♦ 2014. éves elemi költségvetési beszámoló

             ♦ 2013. éves elemi költségvetési beszámoló

            

            

3.2.   Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Archivum: Az intézménynél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve    2016.12.31-ig

 

3.3.   A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond:   -

 

3.4.   Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével:

 

3.5.   A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye):     - 

 

3.6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések:      - 

 

3.7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

TÁMOP-6.2.2.

TÁMOP-6.2.4.

TIP-2.2.7.

HU-SK

TIOP-2.2.2

NYDOP-5.2.1

TÁMOP-6.2.2.A

TÁMOP-6.2.4.A

TÁMOP-6.1.2

TIOP-2.2.6

KEOP-4.10.0

KEOP-5.6.0/E

TIOP-2.2.8

TIOP-2.2.8.A

KEHOP-5.2.11-16-2016-00096

EFOP-2.2.18-17-2017-00030

KEHOP-5.2.10-16-2016-00116

EFOP-2.2.20-17-2017-00009

 

Archivum: nincs, az EU-s fejlesztés adatai nem törlődnek

                    

3.8.   Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési információk

2017-ben indított közbeszerzési eljárások Kbt 115. §(7) bekezdés szerinti nyilvános adatai

A KEHOP-5.2.10 kódszámú pályázati felhívás keretében energiahatékonysági beruházások a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Ifjúság körút 11. alatti nővérszálló épületén

Archivum: nincs, a közbeszerzési információk nem törlődnek

 

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI  LISTA

1. Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

1.1.   Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata  

♦ Archivum:   SZMSZ    2017.04.18-ig

1.2.   Intézményi várólista 

1.3.   Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat

♦ Archivum:  Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló szabályzat    2016.10.01-ig 

 

2. Tevékenységre, gazdálkodásra vonatkozó adatok

2.1.   A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. évi törvény 31. § -ban meghatározott adatok 

          ♦ 2017. évi közbeszerzési terv

♦ 2016. évi közbeszerzési terv_3. mod.

♦ 2016. évi közbeszerzési terv_2. mod.

♦ 2016. évi közbeszerzési terv_1. mod.

♦ 2016. évi közbeszerzési terv

♦ 2015. évi közbeszerzési terv_2. mod.

♦ 2015. évi közbeszerzési terv_1. mod.

♦ 2015. évi közbeszerzési terv

♦ 2014. évi közbeszerzési terv_1. mod.

♦ 2014. évi közbeszerzési terv

♦ 2013. évi közbeszerzési terv

♦ Közbeszerzéshez kapcsolódó közérdekű adatok

 

2.2.   A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések 

 

2.3.   Európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó szerződések 

 

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI  LISTA

 

1.   Az Intézmény Alapító Okirata 

 

2.   Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 

♦ Archivum:  Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat  2016.09.15-ig